Vad är betydelsen av BNP?

Bruttonationalprodukten (BNP) är en viktig ekonomisk indikator som representerar affärsaktivitet och stödjer ett lands produktivitetsnivå. Resultaten för ekonomisk aktivitet varje kvartal avslöjar en ekonomis hälsa under den senaste tremånadersperioden. Ekonomer förlitar sig på uppgifterna för att bestämma expansions- eller sammandragningstakten medan resultaten också påverkar hur penningpolitiska beslutsfattare reagerar när de mäter tillståndet i ekonomin och inflationen. Många investerare känner också till vikten av BNP och väger beslut om tillgångsallokering i ljuset av resultaten.

Betydelsen av BNP blir uppenbar när man överväger de andra stora ekonomiska barometrarna som kraftigt påverkar tillväxttakten eller nedgången i ett land. Jobb är en sådan faktor och när arbetslösheten är särskilt hög kommer detta sannolikt att bli uppenbart genom en krympande BNP. Även om dyster sysselsättningsstatistik inte nödvändigtvis leder till en ekonomisk recession, vilket skulle signaleras genom två perioder av nedgångar för BNP, kan det verkligen vara ett förebud för saker som kommer. Ekonomer tenderar att vara försiktiga med sina utsikter för ekonomin så länge som arbetslöshetssiffrorna är oroväckande höga. Betydelsen av BNP återspeglas i det faktum att ekonomer associerar den ekonomiska hälsan i ett land som indikeras av bruttonationalprodukten med förutsättningarna för jobb i det landet.

Ett lands BNP ses också i ljuset av företagens vinster som produceras i ett land. När BNP är långsam kommer investerare sannolikt att vara försiktiga med att placera kapital på finansmarknaderna. Omvänt, i en miljö där bruttonationalprodukten ökar och vinsterna växer framstår investeringsvillkoren mer lovande. Det är inte ovanligt att investerare använder BNP och företagsvinster som mätare för var ekonomisk tillväxt äger rum och riktar investeringskapital till det landet. Detta illustrerar vikten av BNP eftersom det visar hur investeringskapital kan flöda in eller ut ur en nation baserat på resultatet av denna indikator.

Regeringstjänstemän som fastställer korta räntor i ett land har använt informationen som förmedlas genom BNP för att bedöma ekonomins hälsa. Om ekonomin verkar växa för snabbt och BNP har visat ett mönster av stadigt stigande, kan beslutsfattare utvärdera om en förändring måste göras av räntorna för att hålla inflationen under kontroll. Ränteförändringar påverkar upplåningskostnaderna för stora institutioner och påverkar även konsumenterna. Därefter erkänns betydelsen av BNP eftersom det är en komponent som ekonomiska topptjänstemän använder för att ändra finansieringskostnaderna.