Vad är en ledarskapsmodell?

Ledarskapsmodeller är strukturerade metoder för att ge effektiv vägledning och beslutsfattande inom en organisation. Genom åren har förespråkare för olika typer av ledarskapsteori utvecklat program som syftar till att kategorisera olika modeller, ibland förklara när och var vissa modeller sannolikt kommer att fungera bäst för en given situation. Även om namnen på dessa olika ledarskapsstilar ändras från tid till annan, kretsar de alla kring nyckelfaktorerna för beslutsfattande, erkännande av lagspelares kompetens och den pågående processen att uppmuntra utvecklingen av framtida ledare för organisationen.

Även om terminologin kommer att variera från en ledarskapsutbildning till nästa, finns det tre grundläggande ledarskapstyper eller -modeller som sannolikt kommer att inkluderas. Den första identifieras ofta som situationellt ledarskap. Med denna ledarskapsmodell ligger tyngdpunkten på att identifiera det omedelbara behovet under en given uppsättning omständigheter och att välja åtgärder som är mest sannolikt att ge det önskade resultatet. Detta innebär att en chef som använder denna typ av ledarskapsmetod ibland kan välja att fortsätta kommunikationen på enkelriktad basis och ge instruktioner utan att söka feedback från medarbetarna. När omständigheterna förändras kan chefen övergå till att söka en öppen kommunikationskanal med andra och i vissa fall välja att delegera ansvar till teammedlemmar som har visat förmågan att effektivt hantera dessa uppgifter utan direkt övervakning.

En andra typ av ledarskapsmodell kallas transformerande ledarskap. Även om detta tillvägagångssätt fortfarande är resultatdrivet, är en del av det önskade resultatet den stadiga och konsekventa tillväxten av alla som anförtrotts till ledarens vård. En transformationsledare lägger stor vikt vid medarbetarnas behov och potential och fungerar ofta som både förespråkare och mentor för dessa anställda. Målet här är att främja stimulering av både kreativitet och intellektuell förbättring inom gruppen, ofta genom att uppmuntra utbyte av information och erfarenheter mellan alla gruppmedlemmar. Transformationella ledare vet att det är mer sannolikt att uppnå företagets mål när anställda utmanas, har möjligheter att avancera och får vad de behöver för att bli framgångsrika som individer såväl som en del av ett team.

Med den funktionella ledarskapsmodellen ligger tonvikten mer på form och funktion än på människor. Här anses skapandet och upprättandet av policyer och procedurer vara nyckeln till att upprätthålla ordning och produktivitet. När man använder grunderna i denna ledarskapsmodell, är målet för chefen att matcha de aktuella uppgifterna med de anställdas kompetens, med sikte på att uppnå den högsta effektiviteten. Från tid till annan ses utvärdering av policyer, procedurer och positionsrelaterade uppgifter över, i syfte att förbättra den övergripande processen. Eftersom detta tillvägagångssätt i slutändan handlar mer om hur en organisation driver än vem som driver den, är det mer sannolikt att anställda kommer att beaktas när det gäller hur väl de passar in i den nuvarande processen än vad de kan erbjuda företaget i framtida.

Det är viktigt att förstå att det inte finns någon rätt ledarskapsmodell som täcker alla situationer. Chefer uppmanas ofta att använda sig av en primär modell för ledarskap, men utöka den stilen med periodisk användning av metoder som är inneboende i andra modeller. Av denna anledning finns det många olika seminarier, böcker och utbildningsprogram som inkluderar hybridformer av ledarskapsmodeller som har sin bas på dessa tre grundläggande tillvägagångssätt, men som kan införliva delar av var och en i en ny stil utformad för att passa väl in i kulturen. ett givet företag.