Vad är en grön ekonomi?

En grön ekonomi är i grunden en ekonomi vars syfte är att skapa en känsla av social enhet och jämlikhet samtidigt som man tänker på miljöpåverkan. Dess huvudsakliga mål är att upprätthålla dessa värderingar samtidigt som den upprätthåller ekonomisk tillväxt genom att investera i eko-hållbara metoder. Detta görs genom statliga medel, såsom lagstiftning, skapande av policy och privat och offentlig finansiering. En stark tonvikt läggs på att hjälpa de människor som är beroende av naturen för att försörja sig och som inte har en massa andra resurser eller rikedomar.

Det finns flera skolor om vad som är en grön ekonomi, men de flesta inkluderar ett övergripande holistiskt synsätt. Många andra rörelser eller ideologier ingår ofta i definitionen av en grön ekonomi, till stor del beroende på vilken speciell grön ekonom som tillhandahåller den definitionen. Några av de vanligare teman har att göra med social rättvisa, politik och förnybara energikällor. Det underliggande temat för alla tankeskolor är dock det harmoniska samspelet med naturen och ekonomisk tillväxt.

Vissa gröna ekonomer har definierat det som en del av andra grenar av ekonomin, som neoklassisk eller marxistisk ekonomi. Dessa ekonomer ersätter vanligtvis en traditionell definition eller klassificering med en mer naturorienterad. Ett exempel skulle vara att lista naturen som en del av det proletariat som, i marxistisk ekonomi, utnyttjas för att ge värde till den övergripande ekonomiska gemenskapen. Tron är att en grön ekonomi är lättare att genomföra om den redan är en del av en etablerad tankeskola.

Den största utmaningen i att definiera och effektivisera en grön ekonomi är avsaknaden av en central struktur och ideologi. Det finns många skolor som, även om de liknar varandra, inte är helt överens om hur man ska ta sig an frågan. En annan viktig utmaning är enkel ekonomi; många företag kräver incitament att investera i gröna ekonomiska trender, eftersom det vanligtvis inte är lika lukrativt som traditionella ekonomiska investeringar. Vissa länder, som Tyskland, EU och USA, antog lagstiftning som inkluderar dessa incitament, men tillväxten är långsam.

En annan av utmaningarna med att skapa en grön ekonomi är den lagstiftning som har antagits på vissa arenor står i konflikt med den som finns på andra. Detta ses främst i internationell handel, då olika länder och organisationer, såsom FN, har skrivit policyer som på något sätt strider mot ett annat lands eller organisations regler, vilket gör initiativen svåra att genomföra. Trots att det formella konceptet med en grön ekonomi har funnits i flera decennier, står den fortfarande inför många utmaningar för att bli fullt realiserad och definierad.