Vilka är de olika typerna av ekonomisk beslutsanalys?

De olika typerna av ekonomisk beslutsanalys kan generellt delas in i regulatoriska, sociala och kommersiella arenor. Ekonomisk beslutsanalys kan också tillämpas på offentligt finansierade projekt. En viss överlappning mellan de fyra områdena är ofta oundviklig, eftersom ekonomisk aktivitet i dessa olika områden ofta är sammanflätad. Intressenter spelar ofta en viktig roll när de använder ekonomiska data för att argumentera för att ett visst beslut ska fattas. Effekten av resursöverflöd eller utarmning kan också mätas genom en kostnads-nyttoanalys.

Ekonomisk beslutsanalys inkluderar att sätta en gräns för vad som kommer att analyseras, och rangordna alternativen efter den ekonomiska effekten. Utan en analys kommer människor inte att förstå den verkliga kostnaden för att vidta åtgärder kontra att upprätthålla status quo. Detta område kallas också för tillämpad ekonomi.

I det kommersiella området används ekonomisk beslutsanalys vanligtvis för att mäta lönsamhet och effektivitet. Denna typ av analys har vanligtvis visat sig vara användbar för att förbättra vinstmarginalerna när områden med ineffektivitet avslöjas genom analysen. Därefter kan kostnaderna minskas genom sådana effektivitetsvinster.

Ekonomiska faktorer påverkar ofta regleringsåtgärder. Polismyndigheter kan anta och genomdriva lagar i ett försök att balansera fördelar med förväntade kostnader. En sammanvägning av de ekonomiska faktorerna kan ge motivering att reglera en verksamhet som tidigare varit oreglerad.

En analys av kostnaderna och fördelarna med dubbdäck kan till exempel avslöja att skadorna på offentlig infrastruktur uppväger förebyggandet av olyckor i termer av de totala kostnaderna. Ofta är sociala, kommersiella och reglerande faktorer sammanflätade på ett komplext sätt. Detta kan vara en anledning till att det ofta är svårt att få fram en ren ekonomisk analys obefläckad av sociala och politiska faktorer.

Sociala beteendemönster kan också analyseras med avseende på deras ekonomiska inverkan. Till exempel, när ett stort antal människor antar nya beteenden, kan folkhälsan förbättras eller försämras. Cigaretternas popularitet, som många trodde har ökat genom begränsad reglering och utbredd reklam, har utsatts för en intensiv ekonomisk beslutsanalys. Resultatet har ofta blivit ökade regleringar som i många fall vidtagits i ett försök att mildra sjukvårdskostnaderna för ett samhälle.

Det finns ofta områden med överlappning mellan de olika typerna av ekonomiska beslutsanalyser, eftersom praktiskt taget varje ekonomiskt beslut visar sig vara svårt att isolera till ett väldefinierat inflytandeområde. Det är därför som intressenter ofta rådfrågas, och de kan också vara aktivt involverade i en ekonomisk beslutsanalys. Att beräkna kostnaderna och fördelarna med komplexa investeringar, såsom transportinfrastruktur, visar sig ofta vara mycket svårt. Som ett resultat av detta finns det ofta en betydande offentlig diskurs om de ekonomiska konsekvenserna av storskaliga offentliga investeringar. En opartisk och korrekt ekonomisk beslutsanalys kan vara ett svårfångat mål när alla faktorer beaktas.