Vad är Private Equity-transaktioner?

Private equity-transaktioner sker när private equity-företag gör investeringar i målföretag. Ett typiskt målföretag är sannolikt ett företag som har potential för tillväxt på kort eller medellång sikt. Private equity-bolaget kommer normalt att förvärva ett kontrollerande aktieinnehav i målbolaget och ta på sig en relativt stor skuld för att finansiera transaktionen. Private equity-bolagets avsikt är ofta att tillsammans med målbolagets ledning uppnå tillväxt genom att effektivisera verksamheten och generera vinster genom ökad effektivitet. Private equity-bolaget kan dock ta in en ny ledningsgrupp för att driva igenom förändringar och göra målbolaget mer lönsamt. Vinsten används för att växa verksamheten och betala skulden.

I allmänhet är private equity-transaktioner inte långsiktiga investeringar. Private equity-företaget letar normalt efter kort till medellång sikt tillväxt i värdet på målbolaget med sikte på att lämna investeringen på medellång sikt. Målbolaget säljs normalt eller kanske börsnoteras efter cirka tre år. Hur lång tid som ett målbolag hålls innan investeringen avyttras beror på hur väl företaget presterar, tillgången på lämpliga köpare och det allmänna ekonomiska klimatet. Det är inte ovanligt att private equity-försäljningar innebär att en annan private equity-investerare förvärvar aktierna.

Ett private equity-företag består i allmänhet av ett antal investerare som slår samman sina medel för att investera i specifika typer av tillväxtföretag. Deltagarna kan vara förmögna individer eller institutionella investerare såsom pensionsfonder. Det finns ofta ett antal partnerskap under ett visst private equity-företags paraply, och ett eller flera av dessa partnerskap är involverat i varje private equity-transaktion. Genom att slå samman sina medel på detta sätt utökar investerarna omfattningen av målinvesteringar och ökar möjligheterna till hög avkastning från private equity-transaktionerna. Vanligtvis görs investeringar av ett partnerskap i ett antal målföretag inom samma ekonomiska sektor, såsom sjukvård, för att öka företagets erfarenhet av att investera i branschen.

Antalet och värdet av private equity-transaktioner som äger rum när som helst varierar kraftigt beroende på det allmänna ekonomiska klimatet. Under en nedgång kan private equity-företag ta en större andel i målbolaget och ta på sig mindre skulder. En återgång till ekonomisk tillväxt och mer tillgång till bankfinansiering skulle normalt signalera en ökning av antalet och mängden private equity-transaktioner.