Vad är ett federalt system?

Ett federalt system är både ett politiskt och filosofiskt begrepp som beskriver hur makt ges till regeringar, och i många fall beskrivs regeringar med denna term som ett sätt att särskilja dem från andra ledarskapsstrukturer. Federala system varierar ofta mycket i faktisk tillämpning, men alla har en central regering med specifika befogenheter över hela förbundet. Det finns många länder i den moderna världen som arbetar med en federal regering, inklusive Australien, Tyskland, Brasilien, USA och Kanada.

Centralförvaltningens betydelse

En av de mest utmärkande egenskaperna hos denna typ av regering är att den ger alla befogenheter som hänför sig till nationen som helhet till den nationella statliga enheten, vanligtvis betraktad som ”den federala regeringen.” I de flesta länder som verkar under detta system är det bara den nationella regeringen som kan förklara krig mot ett annat land, till exempel. Vissa juridiska bestämmelser och restriktioner kommer också från denna enhet och de gäller för alla medborgare och invånare oavsett var de befinner sig.

I de flesta fall är den federala regeringens makt utformad för att stödja och i många fall utöka makt som ges till mindre orter. Statlig, provinsiell eller lokal makt tenderar att vara mer fokuserad på frågor som direkt påverkar dess egna invånare, snarare än att fördjupa sig i bredare frågor som kan beröra alla. I USA, till exempel, kan en stat – säg delstaten Nevada – inte diktera vilka lagar en annan, som Montana, stiftar. Det kan dock göra begränsningar för saker som invånare i Nevada kan och inte kan göra, och ibland kan dessa saker vara i konflikt med eller till och med direkt motsätta sig regler som gäller i andra stater. Stater och orter i en federal regeringsregim ges ofta stort utrymme att skapa sina egna regler, så länge som dessa regler är i linje med de bredare målen och parametrarna som fastställts av den övergripande federala strukturen. Förvirring uppstår ofta när det gäller utnämningen av en fråga till nationell eller statlig nivå.

Evolution och förändring

Federalism är ett ständigt utvecklande system med regler och justeringar som är specifika för varje land som antar det. Det kräver ofta en konsekvent dialog mellan lokala och nationella styrande organ, vilket många experter menar är en nödvändig och fördelaktig relation. Till skillnad från den antika monarkin och autokratsystemen, antyder en federal regering sällan att den görs perfekt och obestridlig av en högre makt, vilket var fallet i tusentals år i många länder. Istället driver den fram en konstant ström av argument och förändringar som anpassar sig över tiden, med förhoppningar om att kontinuerligt skapa, med orden i Förenta staternas första federalistiska konstitution, ”en mer perfekt union.”

Tvist
Federala regeringar är ofta kontroversiella när det kommer till hur makten faktiskt tilldelas och utövas. Även om många är överens om att en central regering är avgörande för driften av en stor, mångfaldig nation, är det oklart hur mycket makt regeringen ska ges. I USA, till exempel, finns det en pågående kontrovers om statliga kontra federala rättigheter som har pågått sedan konstitutionen först utarbetades. Europeiska unionen har mött liknande argument sedan den skapades på 1990-talet. Många är obekväma med mängden makt som ges till federala regeringar. I många fall består dessa regeringar av både utsedda och valda tjänstemän, även om frågor kan uppstå om deras neutralitet eller förmåga att fungera utanför parametrarna för en ”etableringsmentalitet”.

Historia och moderna exempel
USA anses vara den äldsta federala nationen i världen, men att anta denna särskilda regeringsstruktur var en fråga för stor debatt bland grundarna. Anti-federalister som Thomas Jefferson och Patrick Henry hävdade att en mäktig centralregering bara skulle ersätta monarkisystemet och tillåta att begränsa den frihet som det unga landet med kraft eftersträvade. Under inbördeskriget stod federalismen i Amerika inför ytterligare ett test, när flera stater skiljde sig från unionen bara för att föras tillbaka genom öppen krigföring. Många experter citerar inbördeskriget som ett avgörande ögonblick i termer av federalism, vilket tyder på att den nationella regeringen äntligen gjorde det klart att landet skulle förenas under en federal regering till varje pris.
Andra länder har haft mer fredliga övergångar till ett federalt system. Schweiz, som allmänt anses vara världens näst äldsta federalistiska land, mötte få kontroverser när det etablerade sitt direktdemokratiska system. I Brasilien antogs systemet genom kungligt dekret på 1890-talet efter en militärkupp men har sedan dess mötts av ett nytt godkännande av varje på varandra följande regering.