Vad är ett avfallshanteringssystem?

Ett avfallshanteringssystem hänvisar vanligtvis till en specifik teknik, strategi eller anordning som används för att behandla avfallsmaterial. Detta kan innefatta insamling, transport, återvinning, kassering eller bearbetning av avfall. Användningen av avfallshanteringssystem varierar beroende på både vilken typ av avfallsmaterial som ska behandlas och syftet med själva behandlingen. I allmänhet försöker avfallshanteringssystem att stävja avfall av skäl som hot mot folkhälsan, miljöhänsyn eller det allmänna utseendet på en plats.

Begreppet avfall innebär i allmänhet ett oönskat eller oanvändbart material som avsiktligt kasseras av dess användare. Klassificeringar av olika typer av avfall inkluderar mänskligt avfall, industriavfall, farligt avfall eller biologiskt nedbrytbart avfall. Specifika definitioner av avfall har skrivits in i lag av organisationer som FN (FN) och Europeiska Unionen (EU), för att effektivt klassificera avfall och minimera de miljömässiga, sociala eller ekonomiska negativa effekterna av försummelse av avfallshantering kan orsak.

Avfallshanteringssystem varierar beroende på sociala, kulturella och tekniska normer. I industriländer finns det vanligtvis standardstrategier för behandling av avfall. Avfallshanteringssystem som deponier försöker gräva ner avfall under jord eller separera avfall inom gränserna för ett slutet område. Förbränning förbränner avfallsmaterial med höga temperaturer och kan även användas för att omvandla det förbrända avfallet till användbara energikällor.

Återvinning är en vanlig strategi för avfallshantering. Den kan användas för både miljömässiga och sociala fördelar. Ett system för återvinningsavfallshantering kan vara så enkelt som specifikt märkta kärl avsedda för kassering av återvinningsbart material. Dessa färgade papperskorgar finns vanligtvis i de flesta västländer.

Ett avfallshanteringssystem kan också tänkas som en strategi för att undvika eller minska avfall. Dessa typer av system är förebyggande och syftar till att kontrollera produktionen av avfall. Lagliga restriktioner kan begränsa fabrikernas industriella produktion av avfall. Införandet i allmänhetens medvetande av ekologiskt fördelaktiga beteenden för att skapa en grönare värld är också ett exempel på ett avfallshanteringssystem, som frasen ”minska, återanvänd, återvinn.”

Farligt avfall kräver sina egna specifika avfallshanteringssystem beroende på de potentiella hälsorisker för allmänheten och miljön de kan orsaka. Dessa avfallshanteringssystem är relativa till den typ av farligt avfall som behandlas. De innehåller koncept som förbränningsugnar eller återvinning för sanering.