Vad är Dominion Theology?

Dominionsteologin har flera former, som alla uttrycker den religiösa övertygelsen att mänsklighetens skapare skänkte både rättigheter och skyldigheter till de människor han skapade. Olika former av läror om herravälde inkluderar föreställningar om att mänskligheten kollektivt har herravälde över jordens djur och växtliv, politiskt herravälde genom tillämpning av civillag eller andligt herravälde över himmelska makter. De flesta anser att grunden för dessa teologiska läror har sitt ursprung i ställen i Bibeln. En viktig passage som citeras av dominionsteologer är berättelsen i Första Moseboken, som säger att Gud skapade den första mannen och kvinnan – Adam och Eva – och ålade dem att utöva herravälde över den nya skapelsen. Olika former av dessa övertygelser kan vara ganska kontroversiella, på grund av upplevd oro över hot mot religionsfriheten.

Anhängare av dominionsteologi är i allmänhet överens om att Gud skapade den första mannen och kvinnan. Dessa anhängare accepterar olika aspekter av skapelseberättelsen som en historisk händelse. Tolkningen av hur lång tid det tog Gud att skapa världen varierar avsevärt, med vissa insisterar på att skapelsen inträffade under en bokstavlig sexdagarsperiod, medan andra tolkar skapelsen som en händelse som sträckte sig över en mycket lång tidsperiod som är nödvändig för jordens mångfald. djur- och växtliv att utvecklas. En tro på någon variant av dominionsteologi kan bekännas av båda grupperna.

I en form av denna teologi tror anhängare att mänskligheten fick herravälde över jorden för att ta hand om dess många livsformer. Detta är en långvarig teologisk övertygelse inom kristna-judeiska religiösa trossystem. Tanken bakom denna variant av dominionsteologi är att människor står under gudomlig befallning att vara förvaltare av jordens växt- och djurliv. Anhängare använder skapelseberättelsen i Första Moseboken som grunden för denna form av dominionism.

En annan form av herraväldesteologi tror att Gud gav myndighet till mänskligheten att upprätta civilrätt, för att skydda liv och egendom och för att främja en blomstrande kulturell och ekonomisk vitalitet. Genom århundradena har denna teologi legat till grund för såväl fruktansvärda grymhetshandlingar som för moderna rättssystem. Människor har mördats eller misshandlats av religiösa anhängare för att ha brutit mot religiösa påbud. Ibland har samma bibelställen som tillämpats i dessa fall, såsom de tio budorden, också undergrävt rättssystem som används av moderna demokratier.

Detta är en anledning till att en nyare form av dominionsteologi är något kontroversiell, eftersom dess anhängare bekänner sig till tron ​​att kristna bör erhålla politiskt herravälde genom tillämpning av civilrätt. Ytterligare en annan typ av herraväldesteologi främjar tron ​​att kristna har förmågan att utöva makt över osynliga andliga varelser. I denna form av herraväldesteologi tror man att vissa ritualer kommer att begränsa krafterna hos demoniska andar som frestar människor och orsakar förstörelse eller så oliktänkande bland grupper av religiösa anhängare.