Vilka faktorer påverkar Zocor®-doseringen?

Ett syntetiskt läkemedel baserat på en organisk förening framställd som en jäsningsbiprodukt av en svamp, Zocor® är medlem i en klass av läkemedel som kallas statiner. Liksom andra statiner används Zocor®, även känt som simvastatin, för att behandla förhöjda kolesterolnivåer i blodet tillsammans med justeringar av kost och träning. Patienter av kinesisk anständighet eller som har en DNA-variant känd som singelnukleotidpolymorfism kan löpa ökad risk att utveckla myopati – en potentiellt allvarlig biverkning till Zocor® – speciellt om medicinen används i kombination med terapeutiska nivåer av niacin. Det är viktigt att Zocor®-dosen justeras efter det tillstånd som ska behandlas, patientens ålder, njurfunktionsnivån och den samtidiga användningen av läkemedel som den interagerar med.

Vid administrering av läkemedlet för att minska risken för kardiovaskulära incidenter eller för att behandla förhöjda nivåer av blodlipider hos vuxna, bör en initial Zocor®-dos på 10 till 20 mg ges oralt en gång dagligen efter kvällsmåltiden. En underhållsdos på mellan 5 och 40 mg kan också ges på kvällen. En startdos av Zocor® på 40 mg rekommenderas för patienter med en historia av cerebrovaskulär sjukdom som stroke, perifer kärlsjukdom, kardiovaskulära händelser eller diabetes.

Ungdomspatienter med heterozygot familjär hyperkolesterolemi kan börja förebyggande användning av statiner ett år efter pubertetens början. En initial Zocor®-dos på 10 mg oralt bör ges en gång dagligen. En underhållsdos på mellan 10 och 40 mg kan också ges, med dosökningar utvärderade med månadsintervall. Vuxna med homozygot familjär hyperkoesterolemi bör få en dos på 40 mg en gång om dagen som tillägg till andra lipidsänkande behandlingar.

Justeringar av standarddosen måste göras för patienter som lider av en måttlig till kraftig minskning av njurfunktionen. Patienter med en kreatininclearancenivå på mindre än 25 milliliter per minut bör ges en initial Zocor®-dos på högst 5 mg en gång dagligen. Noggrann övervakning bör åtfölja eventuella dosökningar.

På liknande sätt kräver samtidig användning av ranolazin eller amlodipin en maximal daglig dos av Zocor® på 20 mg. Patienter som använder verapamil, diltiazem eller amiodaron ska inte ges mer än 10 mg Zocor® per dag. Zocor® kan också reagera med tillskott av niacin när den dagliga niacindosen överstiger 1,000 XNUMX mg. Användningen av kombinationsläkemedel är betydligt högre än monoterapi och bör noggrant övervägas.