Vilka faktorer påverkar en tillräcklig glyburiddos?

Glyburide är ett sulfaläkemedel som används för att hantera blodsockernivåer hos personer som lider av diabetes mellitus typ II. Även om hantering av kost och motion är det mest effektiva sättet att hantera detta tillstånd, kan glyburid komplettera dessa metoder för diabeteshantering genom att hjälpa till att sänka blodsockernivåerna. Denna medicin används ibland för att minska svårighetsgraden av skada orsakad av hjärnsvullnad även hos strokepatienter. När man beräknar lämplig glyburiddos att administrera initialt är det viktigt att ta hänsyn till patientens ålder, njurhälsa och leverhälsa samt formen på den medicin som ska användas. Patienter som bytt till glyburid från ett annat, mer långverkande blodsockersänkande läkemedel bör ges reducerade doser och övervakas noga med avseende på symtom på hypoglykemi under den första veckans användning.

Vid administrering av denna medicin till en vuxen med diabetes mellitus typ II, bör den initiala glyburiddosen vara 2.5 mg ges med frukost på morgonen. När du använder den mikroniserade formen bör initialdosen vara bara 1.5 mg. En underhållsdos mellan 1.25 och 20 mg konventionell glyburid eller 0.75 till 12 mg mikroniserad glyburid kan ges i en eller två uppdelade doser under dagen. Högst 20 mg konventionell eller 12 mg mikroniserad glyburid bör användas under en 24-timmarsperiod. Initialdosen för patienter 65 år eller äldre kan reduceras till så lite som hälften av standarddosen av glyburid, även om standarddosen fortfarande kan ges i allvarliga fall. Ökning av glyburiddosen kan övervägas var sjunde dag i steg om 2.5 mg av den konventionella formen och 1.5 mg av den mikroniserade formen.

Hos patienter som lider av nedsatt njurfunktion kan en dosjustering vara nödvändig. Den initiala glyburiddosen som ges bör vara hälften av standarddosen för vuxna en gång dagligen. Införande av underhållsdoser i patientens behandlingsregim bör göras med försiktighet. Eftersom läkemedlet inte tas bort genom dialys, krävs inte tilläggsdoser till patienter som genomgår denna procedur. Samma dosjusteringsrekommendationer bör följas vid administrering av glyburid till patienter med nedsatt leverfunktion.

Andra risker med glyburid inkluderar några allvarliga och potentiellt dödliga läkemedelsinteraktioner, särskilt med medicinerna gatifloxacin och bosentan. Alternativa läkemedel bör användas, eftersom samtidig användning av gatifloxacin kan orsaka hypoglykemisk koma, medan bosentan kan ge allvarliga leverskador. Förutom risken för hypoglykemi vid överdosering, utvecklar vissa patienter också kolestatisk gulsot, ett tillstånd som är vanligare hos patienter som tar glyburid i kombination med det antidiabetiska läkemedlet metformin.