Vilka faktorer påverkar den långsiktiga ekonomiska tillväxten?

Bland de faktorer som mest sannolikt kommer att påverka den långsiktiga ekonomiska tillväxten är samhällelig stabilitet och rättssystemens integritet. Förvaltande av naturresurser är också en nyckelfaktor i frågor som påverkar en nations välstånd. Policyer som värnar om barnuppfostransprocessens integritet och skyddar familjearv är två andra faktorer som underlättar ekonomisk tillväxt på lång sikt.

Samhällsstabilitet beror vanligtvis på hur väl samhälleliga institutioner ger ett stabilt klimat för pågående, långsiktiga investeringar, så att dessa kan genomföras med förtroende av investerare. Dessa institutioner finns inom många samhällsområden med fokus på att tillhandahålla säkerhet och bättre livskvalitet, inklusive utbildning, försvar, hälsovård och forskning. Ett av de viktigaste sätten på vilket en regering underlättar långsiktig ekonomisk tillväxt är genom att skapa och tolka lagar på ett sätt som skapar ett tillväxtvänligt ekonomiskt klimat.

En nations investering i utbildningsinstitutioner, oavsett om den investeringen är privat eller offentlig, är ofta en annan viktig faktor för att säkerställa långsiktig ekonomisk bärkraft. Ofta används en kombination av incitament och påföljder av en nations regering för att öka läskunnigheten och arbetskompetensen. Påföljder utformade för att öka den ekonomiska tillväxten på lång sikt inkluderar lagar om obligatorisk utbildning och lagar som straffar dem som utnyttjar barnarbetare.

Hur väl en nation försvarar sig är en annan faktor för att öka den ekonomiska tillväxten på lång sikt. Om ett land inte kan slå tillbaka inkräktare, begränsa plundring eller förhindra utbredd organiserad brottslighet, kan det få förödande återverkningar på ekonomin. Åtgärder som vidtas för att säkerställa ett adekvat nationellt försvar anses vanligtvis vara avgörande för att säkerställa välstånd.

Ett annat sätt på vilket en nations rättssystem kan påverka den långsiktiga ekonomiska tillväxten ligger i hur väl det säkerställer integriteten för kapitalägandet. Många nationer har lagar som finns för att säkerställa att kapitalmarknaderna fungerar lagligt och konsekvent. I länder där detta inte är fallet kan investerare fly till oreglerade svarta marknader, och legitima marknader kan försvinna.

Investeringar i teknik anses allmänt vara en annan nyckelingrediens för att underlätta långsiktig ekonomisk tillväxt. Ofta erbjuder regeringar incitament för att uppmuntra denna verksamhet. Regeringsfinansierat tekniskt bistånd är ett vanligt sätt att öka långsiktigt ekonomiskt välstånd och kan innefatta subventioner för att uppmuntra teknisk utveckling.

Skydd av naturresurser mot orättvis exploatering eller förstörelse från föroreningar är ytterligare en faktor för att höja samhällets välstånd. Felaktigt förvaltarskap anses vanligtvis vara en nyckelingrediens som är nödvändig för att öka levnadsstandarden. Eftersom konkurrensen om naturliga källor som sötvatten, produktiv jordbruksmark eller havsfiske intensifieras i ett geografiskt område, anses det av de flesta vara av avgörande betydelse för långsiktig ekonomisk tillväxt att säkerställa att dessa resurser är livskraftiga.