Vilka är de grekiska klassiska elementen?

Grekerna, tillsammans med många andra kulturer, använde ett elementsystem för att förklara livets natur, och tillskrev livshändelser till olika fluktuationer i ”elementala” krafter som vind eller eld. Många människor hänvisar till grundämnena i grekisk tradition som de ”klassiska grundämnena”, för att skilja dem från grundämnena i det periodiska systemet. De grekiska klassiska elementen går tillbaka tusentals år, till en tid långt före kända filosofer som Platon, och konceptet bestod fram till renässansen, då människor började utveckla en djupare förståelse av den naturliga världen.

En version av de klassiska elementen dyker upp i många mänskliga samhällen, och i någon mening lever elementära system också vidare i modern kultur. Tarot och astrologi, till exempel, integrerar båda elementen, och traditionell kinesisk medicin lägger också stor vikt vid elementen. Hedniska religioner som Wicca integrerar också en version av de grekiska klassiska elementen i sina ramar.

Enligt grekerna fanns det fyra huvudelement, jord, luft, vatten och eld, åtföljda av ett femte element, eter. De fyra första grekiska klassiska elementen var mycket tidsmässiga till sin natur, medan etern var mindre kopplad till jorden och sågs som mer andlig till sin natur. Stjärnorna, till exempel, troddes vara sammansatta av eter, eftersom grekerna trodde att eter inte förändrades eller fluktuerar med tiden, till skillnad från de andra elementen.

Varje element var förknippat med specifika egenskaper, såsom kallt och vått för vatten och varmt och torrt för eld. Systemet med klassiska grekiska element kopplade ihop med de fyra humoristiska idéerna om hälsa, där varje ”humor” tilldelas ett specifikt element. De fyra humorerna integrerades i medicinsk praxis långt in på 19-talet, och liksom de grekiska klassiska inslagen lever de vidare i det moderna samhället. Ord som ”bilious” och ”phlegmatic”, till exempel, används för att beskriva människor med specifika temperament, med hänvisning till galla och slem, två av de fyra humorerna.

Med hjälp av de grekiska klassiska elementen försökte människor förklara naturen i världen runt dem. Många trodde att elementen fungerade på ett sätt som främjade balans, och att störningar i denna balans var grundorsaken till saker som jordbävningar och hälsoproblem. Att korrigera en obalans av element ansågs avgörande för välbefinnandet, och elementen var så sammanflätade med allt från årstiderna till spådomar att många människor var mycket bekanta med elementen och deras egenskaper.