Vad orsakar brist på resurser?

En resursbrist kan orsakas av ett antal naturliga eller konstgjorda processer beroende på vilken typ av resurs det är fråga om och vilka användningsområden den har. Bristen på vissa naturresurser i utvalda delar av världen hänförs vanligtvis till geologiska eller biologiska processer i naturen som förhindrar deras produktion, eller överanvändning av lokalbefolkningen när tiden går. Begränsningar i tillgången på ekonomiska varor kan också härledas till en brist på resurser som produceras av sociala och politiska förhållanden såsom brist på adekvat arbetskraft, utbildning eller avancerad teknologi bland befolkningen.

Forskning har visat att mindre avancerade samhällen ofta är mer direkt beroende av rikliga naturresurser än avancerade. Detta beror på det faktum att ekonomierna i avancerade samhällen har stora komponenter som kräver minimala naturresurser för att fungera och generera inkomster, såsom tjänstesektorn och informationsbaserade industrier som telekommunikation, mjukvaruutveckling och finansbranschen. Utvecklingsländer å andra sidan är ofta beroende av naturresurser från gruvdrift, skogsbruk och fiske. När en befolkning växer kan knappa resurser uppstå på dessa arenor när naturliga processer är långsammare att ersätta dem än vad den lokala mänskliga befolkningen ska skörda dem.

Ekonomiska problem är knutna till en knapphet på resurser på grund av hur dessa resurser värderas globalt. Råvaror som skördats från naturen tenderar att ha ett lågt värde per enhet jämfört med de produkter som de tillverkas av, och detta kan vidmakthålla en cykel av stagnation i utvecklingsländer. Eftersom många utvecklingsländer förvärvar över 50 % av sina exportintäkter från basvaror, tenderar kassaflödet till sådana nationer att vara otillräckligt för att finansiera utbildning och teknisk tillväxt. Sådana samhällen kan uppleva en nedåtgående cykel av ökande brist, eftersom deras resursbas långsamt försämras när den används överdrivet för att samla in pengar och tillgodose mer än bara lokalbefolkningens behov.

Andra faktorer som kan bidra till resursbrist inkluderar klimatförändringar, som påverkar jordbruksproduktion och fiskpopulationer, och konflikter både internt och mellan angränsande stater om exploatering av delade resurser som petroleumreserver. En analys från 2010 om bristen på resurser från Center on International Cooperation vid New York University i USA visade att befolkningstillväxten ställer en ökande efterfrågan på grundläggande resurser för produktion av ekonomiska varor. Dessa inkluderar sötvatten, åkermark och allmänt använda energikällor som petroleum.

Eftersom befolkningstillväxten tenderar att vara den högsta i utvecklingsländer som har få resurser till att börja med, såsom Pakistan och Kenya, ökar fattigdomen när befolkningen växer och de politiska systemen som är utformade för att hantera det blir allt mer instabila. Regioner i världen som Mellanöstern och Nordafrika som också upplever en snabb befolkningstillväxt står inför alltmer knappa resurser som sötvatten, som måste delas rättvist över gränserna för både jordbruk, bostäder och industribruk. Mellanöstern och Nordafrika såg sin befolkning öka med över 200 % från 1970 till 2001 när ytterligare 213,000,000 173,000,000 XNUMX personer lades till till tidigare XNUMX XNUMX XNUMX.

I de flesta naturliga miljöer är tillgången på resurser balanserad mot behoven hos det lokala ursprungslivet. Det mänskliga samhället har emellertid förändrat denna balans genom internationell handel, genom att göra resursbasen i små regioner till en som måste försörja mycket större befolkningar. När en kustnation till exempel förlitar sig på den lokala fiskpopulationen för exportvinster, kan det resultera i att lokalt fiske skördas långt utöver deras naturliga förmåga att fylla på sig. Liknande förhållanden förekommer med mineral- och energifyndigheter och skogsbruksprodukter. Resursbristen är därför ett globalt problem som förvärras av handelspolitik och ekonomisk ojämlikhet mellan nationer som måste lösas genom internationellt samarbete om några bestående förändringar ska ske.