Vad är triangelmodellen för inflation?

Triangelmodellen för inflation är ett sätt att undersöka inflation, härlett från vad som kallas Phillipskurvan. I triangelmodellen betraktas inflationen som driven av tre olika typer av inflation: inbyggd inflation, kostnadsdrivande inflation och efterfrågeinflation.

Inbyggd inflation, en av de tre sidorna av triangelmodellen, är inflation som orsakades någon gång i det förflutna – antingen av kostnads- eller efterfrågeinflation – och fortsätter att vara en faktor än i dag. På grund av vissa makroekonomiska principer, till exempel vad som kallas pris-lönespiralen, försvann denna inflation aldrig. Istället blir inbyggd inflation en förväntad del av ekonomin. I triangelmodellen utgör inbyggd uppblåsning triangelns bas.

Cost-push inflation, den andra sidan av triangelmodellen, kallas också ofta utbudsstötinflation. Kostnadspådrivande inflation uppstår när kostnaden för något inom ekonomin går upp, och ingenting kan lätt ersättas med det. Kostnadspådrivande inflation uppstår ofta när externa leverantörer av en nyckelprodukt eller tjänst ökar sina kostnader och den importerande ekonomin tvingas betala högre priser.

Det klassiska exemplet på kostnadspress- eller utbudschockinflation är oljekrisen som inträffade på 1970-talet. När Organisationen för de oljeexporterande länderna (OPEC) höjde oljepriserna tvingades USA betala högre priser. Eftersom olja används i i stort sett alla branscher, skickade detta utbudet chockvågor över hela USA, och de totala priserna steg, medan utbetalda löner förblev desamma. Det bör noteras att inte alla ekonomer är överens om förekomsten av kostnadsdrivande inflation – anmärkningsvärda ekonomer som Milton Friedman hävdar att den yttersta orsaken till inflationen i dessa fall är statlig ökning av penningmängden.

Efterfrågeinflation, den tredje sidan av triangelmodellen, är kanske den viktigaste aspekten av triangelmodellen för inflation. Det är i första hand från Philips Curve som beskriver demand-pull som triangelmodellen härleddes. I huvudsak föreskriver efterfrågeinflationsteorin att det finns en punkt när efterfrågan på en produkt i ett samhälle kommer att överträffa samhällets förmåga att producera den produkten. När arbetslöshetsnivåerna minskar och de totala utgifterna ökar, blir det så småningom brist på önskade produkter. Denna brist gör att dessa produkter ökar i kostnader – vilket resulterar i inflation.

Efterfrågeinflation tenderar lyckligtvis att vara ganska kortlivad i de flesta moderna ekonomier. Eftersom inget modernt samhälle har full sysselsättning – som i huvudsak har en arbetslöshet på 0 % – och eftersom tekniken fortsätter att utvecklas, kan produktionen av en produkt i allmänhet ökas. När produktionen ökar minskar bristen och priserna sjunker igen. Ofta faller dock priserna inte helt tillbaka till tidigare nivåer, vilket resulterar i viss inbyggd inflation.

Även om var och en av dessa tre typer av inflation vid första anblicken kan tyckas vara frånkopplad, börjar man hitta samband om man tittar närmare på dem. Det är denna förståelse av kopplingen mellan dessa tre integrerade typer av inflation som ledde till formuleringen av triangelmodellen för inflation. Philips-kurvan ansågs vara otillräcklig i sig för att förklara inflationen, och triangelmodellen tar ytterligare ett steg mot att bättre hantera den mesta inflationen i moderna samhällen.