Vad är social marknadsföring?

Social marknadsföring är användningen av reklammetoder för att åstadkomma god social förändring. Några exempel inkluderar reklamkampanjer utformade för att få människor att sluta röka eller marknadsföringsannonser som uppmuntrar människor att äta hälsosammare mat. Denna typ av marknadsföring skiljer sig från företagsmarknadsföring genom att den riktar sig till positiv social förändring medan affärsmarknadsföring syftar till ökad ekonomisk nytta.

Social marknadsföring kombinerar socialpolitik och marknadsföringsmetoder för att uppnå uppsatta sociala beteendemål inom en målgrupp. Denna användning av marknadsföring utvecklades 1970 när två företagsannonsörer, Philip Kotler och Gerald Zaltman, började använda traditionella marknadsföringsverktyg för att sälja koncept och beteendepraxis istället för produkter. Företagsmarknadsföring försöker upptäcka vilka problem konsumenter kan ha och erbjuder sedan dessa produkter på ett sätt som möter deras upplevda behov. Social marknadsföring undersöker vilka problem allmänheten eller samhället kan ha och försöker sedan avgöra vilka beteendeförändringar som skulle behövas för att lösa problemet. Hälsofrämjande är en av de största sektorerna som använder denna typ av marknadsföring genom att uppmuntra positiva hälsoval bland konsumenter utan att erbjuda en specifik produkt. Ett exempel på en social marknadsföringskampanj som främjar hälsosamma val skulle vara annonskampanjer över hela Afrika som uppmuntrar säkra sexuella metoder för att förhindra spridningen av AIDS.

Det primära målet med social marknadsföring är vanligtvis att skapa positiva sociala förändringar; till exempel anses inte all marknadsföring utan vinstsyfte nödvändigtvis vara social. Marknadsföring utan vinstsyfte kan ha alternativa mål utanför ”bra” social förändring, som att välja en politisk kandidat eller samla in pengar till specifika välgörenhetsorganisationer. Denna typ av marknadsföring kan innehålla vissa sociala budskap som främjar positiv social förändring, såsom anpassning till miljövänliga energikällor eller ökad medvetenhet om cancerorsaker, men dessa budskap kanske inte utgör det primära fokus för marknadsföringskampanjen och skulle därför inte anses vara sociala marknadsföring.

Företagsmarknadsföring använder sig av marknadsföringsmixen för att etablera en målgrupp och utveckla en effektiv kampanj för att nå den målgruppen. Denna mix består av att identifiera de så kallade fyra P:na för marknadsföring: produkt, pris, plats och marknadsföring. Social marknadsföring arbetar normalt inom samma parametrar, vilket sätter beteendeförändringar i stället för produkten. En social marknadsförare identifierar vanligtvis först beteendet som behöver förändras inom målgruppen. Därefter fastställs priset en individ betalar för att ändra sitt beteende, till exempel risken för social förlägenhet. Marknadsföraren skulle sedan identifiera vilka platser som skulle vara lämpliga för att annonsera behovet av denna nya typ av beteende, och slutligen bestämma vilket reklammaterial de kan använda för att övertala konsumenterna att ändra sig.

Social marknadsföring fungerar vanligtvis bäst när priset för beteendeförändringarna överskuggas av fördelarna som målgruppen får. Nya sociala policyer och attityder konkurrerar ofta med befintliga sociala attityder, vilket skapar ett beteendeutbyte som sociala marknadsförare måste ta hänsyn till när de utvecklar sina marknadsföringskampanjer. Långsiktig social förändring inträffar vanligtvis när policyer fastställs som matchar den beteendeförändring som påverkas eller rekommenderas. Ett mycket effektivt verktyg som sociala marknadsförare använder för att nå sin målgrupp är media. Enligt teori om agendasättning kan media påverka både den offentliga agendan och politiska agendan, övertala målgruppen att ändra till det rekommenderade goda beteendet och beslutsfattare att stifta nya lagar som förstärker detta beteende.