Vad är myndighetens kommission?

En myndighetsuppdrag är en process som vanligtvis används av försäkringsbolag för att förmedla befogenheter till försäkringsombud. I de flesta fall kräver processen utarbetande av ett dokument som specificerar de befogenheter som försäkringsbolaget väljer att tilldela agenten, vilket gör det klart vad agenten kan och inte kan göra när han bedriver verksamhet för företagets räkning. Det är viktigt att notera att dessa befogenheter är föremål för att agenten följer de policyer och procedurer som försäkringsgivaren har infört och kan återkallas om agenten befinns bryta mot dessa policyer.

Syftet med en myndighetsuppdrag är att säkerställa att försäkringsombudet har en klar förståelse för vilken typ av verksamhet han eller hon kan bedriva när han agerar på uppdrag av försäkringsgivaren. Även om det exakta formatet kan variera något beroende på eventuella lagar och förordningar som påverkar försäljningen av försäkringar inom en viss jurisdiktion, kommer innehållet i myndighetsuppdraget normalt att innehålla detaljer om vilka åtgärder som får eller inte får utföras av agenten. Att sätta denna typ av gräns för agentens befogenheter eller auktoritet kan ofta bidra till att förhindra problem som skulle leda till betydande svårigheter för försäkringsbolaget, vilket kan kosta en hel del pengar som skulle försvaga företagets förmåga att ge sina förmåner. kunder.

Ur agentens perspektiv bidrar också en myndighetsuppdrag till att ligga till grund för arbetsrelationen mellan agenten och försäkringsgivaren. Genom att förstå de exakta befogenheter som företaget tilldelas, och de omständigheter som måste råda för att dessa befogenheter ska kunna utnyttjas, kan agenten strukturera sina försäljningsinsatser för att följa dessa bestämmelser. Ofta gör utvidgningen av dessa befogenheter det möjligt för en försäkringsagent att på ett ansvarsfullt sätt söka nya kunder för verksamheten, ge hjälp och stöd till befintliga kunder och i allmänhet främja en solid arbetsrelation som i slutändan är fördelaktig för alla berörda.

I det fall ett ombud väljer att gå utanför de gränser som identifierats i en myndighetsuppdrag kan det utfärdande försäkringsbolaget välja en av flera lösningar. Beroende på arten av agentens agerande kan han eller hon stängas av från att representera företaget under en viss tid, eller bli skyldig att ge någon form av straffavgift för de otillåtna handlingarna. Vid andra tillfällen kan överträdelsen vara så betydande att agenten förlorar alla befogenheter att agera på uppdrag av försäkringsbolaget och kan till och med bli föremål för rättstvister.