Vad är ledarskap för total kvalitetsledning?

Ledarskap för total kvalitetsledning (TQM) avser högsta chefer i en organisation som ansvarar för att implementera ett system för att förbättra kundnöjdheten. Den totala kvalitetsledningsfilosofin börjar med företagsägare och högt uppsatta chefer som är engagerade i att få jobbet gjort rätt första gången. Det är en process som inkluderar att utveckla en plan för att förbättra leveransen av produkter eller tjänster, och att implementera den planen i hela organisationen.

Chefer som ansvarar för ledarskap för total kvalitetsledning sätter kunden i centrum för ett system så att varje interaktion sker på ett tillförlitligt och i rätt tid. Huvudkonceptet som kommuniceras i hela företaget bygger på att varje gång möta kundernas förväntningar. Att uppfylla dessa mål kan ge företaget ett försprång gentemot konkurrenterna, eliminera kostnaderna för att korrigera misstag och öka produktiviteten.

För att vara effektiva i ledarskap för total kvalitetsledning, skriver chefer vanligtvis en mission statement som beskriver organisationens principer, värderingar och övertygelser. De säkerställer att uppdragsbeskrivningen delas och förstås av alla anställda i företaget. Ledare utvecklar också strategier för att implementera planer för att förbättra kundrelationerna och förklarar dessa tekniker för arbetsledare på lägre nivå.

En faktor som bestämmer den totala effektiviteten i ledarskapet för kvalitetschefer fokuserar på förmågan att få acceptans av dessa principer från alla anställda. Högre chefer som fungerar som goda förebilder för underordnade kan se mer framgång i att motivera andra att anamma ett TQM-system. De är ansvariga för att se till att varje anställd tar till sig konceptet och åtar sig att förändra.

Att utbilda och utbilda anställda representerar en annan aspekt av ledarskapsuppgifter för total kvalitetsledning. Chefer tillhandahåller vanligtvis resurser och verktyg för att hjälpa personalen att minska antalet fel i deras arbete. Denna utbildning kan förändra attityder som accepterar fel som en del av att göra affärer till en kultur av strävan efter excellens. Utbildning kan främja stolthet på arbetsplatsen, vilket leder till nolltolerans för misstag i hela företaget och en känsla av lagarbete.

Den totala kvalitetsledningens ledningsgrupp övervakar också processen och gör justeringar vid behov. Chefer utvärderar regelbundet planens framgång för att lära sig vad som fungerar och vad som behöver förbättras. När förändringar blir nödvändiga ser ledare till att kommunikationen förblir öppen för att ge medarbetarna tid att anpassa sig.

Vissa företag använder principer för total kvalitetsledning när de arbetar med leverantörer. Interaktioner med leverantörer av varor som behövs för att producera den slutliga produkten kan i slutändan påverka kundnöjdheten. Att använda leverantörer som förstår och köper in sig i TQM-koncept kan bidra till att minska slöseri och förlorad tid. Företag kan också få leveranser på ett mer kostnadseffektivt sätt.