Vad är kirurgisk patologi?

Kirurgisk patologi är ett medicinskt område som fokuserar på forskning och analys av vävnader och andra kroppsprov som samlats in eller exponerats under operation. Fältet är normalt inriktat på att identifiera sjukdomar, utväxter och infektioner baserat på en noggrann studie av vävnadsprover i labb. Människor i detta yrke utbildas nästan alltid först som kirurger och många har tillbringat tid på operationssalar innan de övergått till patologisidan av fältet, men inte alltid. Kärnan i det här jobbet är vanligtvis forskning, och kirurger i patologiska laboratorier interagerar vanligtvis inte mycket med patienter alls. Snarare arbetar de som medlemmar av en patients medicinska team och ger råd till både kirurger och allmänpraktiserande läkare om vårdplaner och möjliga risker. Utöver att identifiera individuella diagnoser innefattar patologi normalt även arbete med att identifiera trender och mönster bredare. Forskare inom området är ofta ledande röster när det gäller att fastställa policyer och ta fram behandlingsplaner för samhället som helhet, inte bara individer med specifika och identifierade problem.

Förstå patologi i allmänhet

Patologi är mer allmänt en gren av medicinen som fokuserar på arten, orsaken och effekten av sjukdomar eller skador. Det finns många olika typer av patologi, även om de alla har några kärnsaker gemensamt. De är till exempel forskningsbaserade och fokuserar på biologiska markörer och identifiering snarare än botemedel eller patientvård. Kirurgisk patologi fokuserar på analys av vävnader, eller till och med organ, som avlägsnas från levande patienter under en operation. Det är den kirurgiska patologens uppgift att använda det provet för att diagnostisera sjukdomen eller problemet och formulera en behandlingsplan.

Typer och specialiseringar inom kirurgi

Kirurgiska patologer, ibland kallade kirurgiska diagnostiker, kan vara generalister eller de kan specialisera sig på ett specifikt område av medicin. En onkologisk kirurgisk patolog kommer till exempel till stor del att fokusera på att analysera cancerösa och maligna tumörer, cystor eller vita blodkroppar. Det finns också rättsläkaren, som deltar i obduktioner för att avslöja orsaken till en persons död.

Diagnostiska tekniker

Kirurgiska patologer närmar sig normalt prover på ett par olika sätt. Den mest grundläggande tekniken är på makroskopisk nivå – bara att titta på provet med bara ögat kan ge patologen tillräcklig information för att ställa en diagnos. Oftast kommer dock patologen också att kräva viss mikroskopisk hjälp för att ställa en tillräcklig diagnos och prognos. Mikroskopet är därför ett av de primära verktyg en patolog använder. Den kirurgiska patologen förlitar sig dock inte enbart på ögat och mikroskop. Molekylär diagnos, som en DNA-analys, och andra laboratorietester används ibland för att få fram en diagnos.

Dag till dag jobb
Patologen kan arbeta på en mängd olika platser från ett sjukhus till en klinik till ett bårhus eller brottslabb. Vanligtvis sker dock det primära arbetet inom kirurgisk patologi inom ett laboratorium.

Det är viktigt att notera att den kirurgiska patologen vanligtvis inte är den som faktiskt utför operationen. Det jobbet ligger inom allmänkirurgen. Patologen analyserar dock provet som tas bort under en operation. Det provet kan vara en biopsi, som är ett vävnadsprov från det infekterade området, eller en excision av ett helt sjukt område eller till och med ett helt organ. Kirurgisk patologi omfattar också analys av prover som tillhandahålls av en icke-kirurg. En hudläkare, till exempel, kan ta bort en mullvad för en kirurgisk patolog att analysera.

Komma igång i fält

Att arbeta inom detta område kräver nästan alltid omfattande utbildning, utbildning på jobbet och licensiering. Licenskraven varierar något från plats till plats, men kräver nästan alltid avläggande av en medicinsk examen, deltagande i ett godkänt sjukhus eller kliniskt uppehållsprogram och en certifiering med en licensnämnd. I USA är den styrelsen vanligtvis American Board of Pathology, och de flesta länder har en motsvarighet.