Vad är keynesiansk teori?

Grunden för keynesiansk teori är att den aggregerade efterfrågan beter sig oregelbundet och drabbas av effekter från offentliga och privata krafter. De två primära offentliga krafterna inkluderar penning- och finanspolitik som fastställts av en nations regering. Om den inte kontrolleras kan en minskning av den aggregerade efterfrågan leda till för stort utbud av varor, ökad arbetslöshet och prissvängningar på konsumtionsvaror. För att rätta till bristen på konsumentefterfrågan, säger keynesiansk teori att riktade statliga utgifter kan få fart på den nationella ekonomin.

De flesta ekonomer är överens om att fria marknadsekonomier bygger på grundtanken om utbud och efterfrågan. När utbudet ökar stiger priserna och efterfrågan är låg. När priserna faller blir utbudet lågt och efterfrågan ökar. Skillnaden mellan keynesiansk teori och andra ekonomiska teorier är hur en regering bör agera när en allmän överflöd uppstår. Detta indikerar att utbudet avsevärt överstiger efterfrågan och att konsumenterna inte kan köpa tillräckligt med varor från detta överutbud.

Ett annat fokus för keynesiansk ekonomi är att priserna inte reagerar lika flytande i en fri marknadsekonomi. När priserna inte rör sig snabbt uppstår brist på utbud eller brist på efterfrågan. Stagnerande prisnivåer kommer då att leda till den allmänna överflöd som nämnts tidigare. Detta skapar en oflexibel miljö, där företag och konsumenter inte kan reagera positivt på ekonomiska förändringar. Dessa händelser kan ofta inträffa på enskilda marknader eller alla samtidigt i en ekonomi.

Keynesiansk teori tror att en regering kan förbättra den nationella ekonomin genom att gå in på marknaden och stimulera ekonomisk rörelse. Till exempel, när en allmän överflöd inträffar, kan regeringen börja köpa överskottet. Detta kommer att ge inkomster till företag med osålda lager och möjliggöra en gnista för att återuppta ekonomisk tillväxt. Vid andra tillfällen kan regeringen ge rabatter eller fonder till konsumenter som ökar lönerna och låter dem köpa fler varor.

Starka ekonomier ses vanligtvis som de med full sysselsättning. I teorin har ingen ekonomi 100 procent sysselsättning; full sysselsättning ses vanligtvis när en nation har 5 procent eller mindre av arbetslösheten. Detta skapar en jämvikt där företag kan maximera sin produktion och enskilda konsumenter har tillräcklig inkomst för att köpa varor. I keynesiansk teori finns ingen mekanism tillgänglig för att flytta en ekonomi till full sysselsättning. De aktiviteter som stimulerar en ekonomi fokuserar mer på att skapa jämvikt mellan utbud och efterfrågan.

I huvudsak försöker keynesiansk ekonomi att ta bort de naturliga nedgångarna i konjunkturcykeln. Genom att tillåta riktade statliga åtgärder kanske företag och konsumenter inte upplever den fulla kraften av en nedgång, eller så kanske ekonomin helt enkelt inte upplever dem. Det finns dock få faktiska resultat för att verkligen avgöra om den keynesianska inställningen till ekonomi ger stöd till en nationell ekonomi.