Vad är handel med kolkrediter?

Handel med koldioxidkrediter erbjuder ett sätt för företag att minska sin totala koldioxidutsläpp för att följa föroreningslagar och förordningar. I ett typiskt system för handel med koldioxidutsläpp köper eller säljer företag koldioxidkrediter. Ett ton kol är vanligtvis likvärdigt med en koldioxidkredit. Tillsammans måste handelsföretagen hålla sig till en övergripande gräns för totala koldioxidutsläpp. Handel med koldioxidkrediter kallas också en tak- och handelstransaktion, handel med utsläppsrätter, handel med utsläppsrätter för koldioxid eller helt enkelt handel med utsläppsrätter.

Handel med koldioxidutsläpp sker både nationellt och internationellt och de gränser och handelsregler som gäller för varje utsläppshandel varierar från land till land. Vissa länder främjar frivillig handel med utsläppsrätter genom att erbjuda skattelättnader eller andra incitament till företag som deltar i systemen. Andra länder gör handel med koldioxidkrediter obligatorisk. Till exempel har ett antal länder undertecknat ett internationellt avtal om handel med utsläppsrätter, känt som Kyotoprotokollet, som gör handel med koldioxidkrediter obligatorisk. Enligt Kyotoprotokollet måste varje deltagande land följa vissa tak för utsläpp av växthusgaser.

Andra internationella koldioxidkreditsystem finns också. Ett europeiskt system för handel med utsläppsrätter, känt som Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter (EU ETS), är ett av de största globala systemen för handel med utsläppsrätter. Enligt EU ETS måste företag som släpper ut stora mängder koldioxid övervaka och rapportera om sina utsläppsnivåer. Dessutom måste dessa företag varje år ge regeringen en mängd utsläppsrätter som motsvarar deras totala koldioxidutsläpp.

Oavsett om det är obligatoriskt eller frivilligt, fungerar de flesta system för handel med koldioxidkrediter på liknande sätt. Vanligtvis får företag ett tak för koldioxidutsläpp av en statlig myndighet eller en internationell myndighet. Om ett företags koldioxidutsläpp överstiger dess totala tak, kan företaget sälja överskottet till ett företag som inte har nått sin koldioxidkreditgräns. I huvudsak måste företag som släpper ut för mycket koldioxid betala för att förorena miljön medan företag som förorenar mindre belönas ekonomiskt. Policyn bakom detta system är att kräva att företag som har möjlighet att minska sina utsläpp gör det.

Koldioxidhandel är en av de största finansiella marknaderna som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser. Andra typer av föroreningar som kan handlas på en utsläppsmarknad inkluderar surt regn, metan, dikväveoxid och fluorkolväten. Målet för dessa marknader för handel med utsläppsrätter är ytterst att bidra till att minska utsläppstillväxten samtidigt som de hjälper företag att följa föroreningslagar.