Vad är finansiell modellering?

Finansiell modellering är en strategi som ofta används i affärs- och investeringssituationer. Grundtanken bakom skapandet av finansiella modeller är att identifiera och undersöka så många möjliga scenarier och utfall som möjligt, eftersom de relaterar till ett visst handlingssätt. Modellering av denna typ kan ofta hjälpa individer och företag att fatta mer välgrundade beslut om vilka tillgångar eller andra investeringar som ska säkras, samt vilken typ av produkter som ska börja erbjudas till allmänheten.

Med investeringar fokuserar finansiell modellering på att exakt identifiera alla möjliga resultat som är förknippade med framtida resultat för en given investering. Investeraren utarbetar ett antal olika modeller som inte bara tar hänsyn till de för närvarande kända faktorerna, utan även möjliga framtida rörelser på marknaden, eller inverkan av politiska val på investeringens värde. Vissa modeller inkluderar också extrema faktorer som att prognostisera vad som skulle hända med investeringen om någon typ av naturkatastrof skulle inträffa. Genom att skapa dessa olika modeller får investeraren en bättre uppfattning om risken med att säkra och behålla investeringen under en viss tidsperiod.

Finansiell modellering kan också hjälpa ett företag att undvika att spendera resurser på utveckling, tillverkning och marknadsföring av en produkt som i slutändan misslyckas med att attrahera konsumenter. Genom att använda olika modeller för att avgöra vad som kan hända om vissa förändringar i konsumenternas preferenser äger rum, eller ekonomin genomgår en nedgång, är det möjligt att överväga hur stor risk som är involverad i att producera den produkten. Om modellerna indikerar att det är stor sannolikhet att produkten inte kommer att generera tillräckliga intäkter för att kompensera för startkostnaderna, kan företaget välja att rikta uppmärksamheten i en annan riktning. Samtidigt kan den finansiella modelleringen leda till idéer om hur man förfinar projektets detaljer för att maximera chanserna att nå ett framgångsrikt resultat.

I många situationer involverar finansiell modellering skapandet av matematiska prognoser som tar hänsyn till faktorer som prissättning av optioner, kapitalkostnaden förknippad med varje modell, risken som är förknippad med resultatet av var och en av de förberedda modellerna och potentialen för framgång kontra misslyckande . Den exakta konfigurationen för dessa projektioner kommer att variera beroende på vilken typ av åtgärd som övervägs. Så länge som formeln innehåller korrekt och fullständig information som är relevant för att uppnå det önskade resultatet, finns det en god chans att den finansiella modelleringen kommer att förfina produktions- och marknadsföringsstrategier, samt ställa rimliga förväntningar på resultatet om projektet eftersträvas.