Vad är ett optionsavtal?

Ett optionsavtal ger den som tecknar optionen rätt att köpa fast egendom, lös egendom eller någon annan vara under en viss tid i framtiden. Hänsyn tas till optionen och när optionen löper ut har optionsköparen inte längre några rättigheter enligt avtalet. De flesta optionskontrakt gör att optionsersättningen inte kan återbetalas, vilket ger säljaren rätt att behålla medlen om optionskontraktet upphör och inget köp görs. Det är ett ensidigt kontrakt, eftersom säljaren måste sälja fastigheten om optionsköparen bestämmer sig för att utnyttja optionen. Den som köper optionen behöver inte vidta några åtgärder. Det han betalar för är tid att göra ett köp om han vill.

Rättspraxis kräver ofta att avtal är bilaterala för att de ska kunna verkställas. I dessa tvåvägsavtal lovar säljaren att sälja och köparen lovar att köpa. Ett ensidigt kontrakt är ofta inte verkställbart eftersom det inte sker ett utbyte av löften om att agera eller avstå från att agera eller ett utbyte av egendom. Ett optionsavtal är ofta endast verkställbart om ett optionsvederlag ingår. Säljaren får något, trots att det är inom optionsköparens gottfinnande om han vill genomföra ett köp eller inte.

Vissa kontrakt innehåller optionsbestämmelser och är inte fristående optionskontrakt. Dessa avtal förpliktar optionsköparen att utföra andra aspekter av kontraktet, men köparen kan välja om han vill utnyttja optionen. Till exempel är ett hyresavtal med köpoption ett kontrakt där hyresgästen går med på att hyra fastigheten tillsammans med en option att köpa fastigheten inom en begränsad tid. Hyresgästen skulle behöva betala ett separat vederlag för optionen, utöver hyresbetalningar för att optionen ska vara verkställbar. Samma hyresgäst får teckna ett optionsavtal under hyrestiden och endast teckna ett hyresavtal i förväg.

Icke-optionskontrakt har uppsägningsdatum, men ett optionskontrakt innehåller ofta ett utgångsdatum. Förfallodagen är den tidsfrist som optionsköparen har för att utnyttja optionen. Om köparen inte gör det kan säljaren sälja optionen till en annan köpare och behålla optionen. Säljaren får ofta inte sälja den vara eller egendom som är föremål för optionsavtalet förrän en dag efter utgångsdatum.