Vad är ett exklusivt servitut?

Ägaren till ett exklusivt servitut, så kallat innehavaren, har ett begränsat intresse i mark som någon annan äger eller innehar. Servitutet är ofta begränsat till nyttjande eller åtnjutande av fastigheten som endast innehavaren av ensamservitutet har rätt till. Det ger inte innehavaren rätt att besitta marken. Motsatsen är ett icke-exklusivt eller gemensamt servitut, där flera servitutshavare kan använda marken som ägs av en annan. Det är ofta offentliga servitut, som vanligtvis beviljas allmännyttiga företag.

Huvudpoängen att notera när det gäller exklusiva servitut är att ägaren inte har rätt att besitta marken. Innehavaren har ett icke-innehavsintresse, vilket innebär att de inte kan ockupera marken eller hindra ägaren från att använda den. Undantaget från den regeln är ofta när ägaren stör servitutshavarens bruk eller låter andra göra detsamma. I de fallen kan innehavaren ofta väcka rättsliga åtgärder för att hindra ägaren eller andra från ingrepp.

De tre vanligaste sätten att skapa ett exklusivt servitut är ett testamente, ett kontrakt eller en handling. Det är vanligtvis nödvändigt att ett servitut är skriftligt, eftersom det innebär ett intresse av mark. Ett exklusivt servitut kan skapas implicit under begränsade omständigheter, dock även om det inte finns någon skriftlig handling. Ett servitut av nödvändighet är till exempel vanligtvis underförstått om innehavaren bor på fastighet som är instängd och måste gå över angränsande fastighet som ägs av någon annan för att komma åt vägen. När servitutet väl har skapats är det ofta knutet till och överlåts med marken.

Servitut kan vara antingen jakande eller negativa. Bekräftande servitut förpliktar vanligtvis markägaren att tillåta tillträde eller göra något och ger rätt till innehavaren att göra något. Negativa servitut är sådana där markägarna lovar att inte göra något till förmån för innehavaren. Ett vanligt exempel är rätten för en granne som innehar servitut att hindra en angränsande markägare från att bygga en konstruktion eller ett staket som skulle hindra sikten.

Otillbörligt utnyttjande av ett exklusivt servitut, antingen av markägaren eller innehavaren, kan leda till rättsliga tvister. En skriftlig handling som tydligt skapar servitutet, och beskriver det i detalj, kan ofta förhindra att man behöver gå till domstol. Det är ofta svårare att bevisa att ett underförstått servitut existerar eller inte finns baserat på omständigheterna.