Vad är en lysimeter?

En lysimeter är en anordning som används för att mäta evapotranspiration, den hastighet med vilken växter och jord släpper ut fukt i atmosfären. Strängt taget samlar en lysimeter bara in eller tar bort vatten- eller jordprover, snarare än att utföra några beräkningar. Det finns en rad olika mönster som används i lysimetrar, även om det finns en viss debatt om exakt vilka mönster som ska ges namnet.

Evapotranspiration är en del av vattnets kretslopp och är en kombination av avdunstning och växttranspiration. Avdunstning är samma process som hur svett försvinner från vår hud en varm dag. Det syftar specifikt på vätska som avdunstar från jorden, plus regn som landar på löv och sedan avdunstar innan det faller till marken. Transpiration avser fukt som absorberas av en växt, vanligtvis genom dess rötter, och sedan släpps ut i luften, främst genom löv men också genom grenar eller stjälkar.

Ett sätt att mäta evapotranspiration är genom en panlysimeter. Detta är helt enkelt en behållare av hinkstil som placeras i jorden med sin kant i nivå med markytan. Idealiskt kommer behållaren att fyllas med jorden som förflyttades som en del av installationen. Genom att veta hur mycket jord som finns i behållaren kan en forskare mäta vattenhalten i jorden, jämföra den med nederbördsnivåerna och beräkna evapotranspirationshastigheten.

En modern version av lysimetern kombinerar en porös keramisk kopp och ett rör som gör att prover kan samlas in från under ytan. Denna version av lysimetern använder ett vakuum för att skapa det sug som behövs för att dra ut vattnet. Porerna på koppen kommer att vara små nog att bara vattnet tas bort, snarare än all jord själv.

En tolkning av ordet lysimeter, som är vanligt i Europa, hänvisar bara till modeller som håller jorden jämnt med markytan. Någon som använder denna strikta definition skulle därför inte betrakta en sugproppsbaserad modell som en lysimeter. Detta innebär att det kan finnas vissa omständigheter när användare behöver förtydliga exakt vad de menar med termen.

Det finns många användningsområden för data som samlas in genom användning av en lysimeter. I en större skala kan den användas för att mäta förändringar i vattnets kretslopp, särskilt där mänsklig aktivitet kan ha stört det. I mindre skala kan det ge värdefull information till jordbrukare om hur väl deras jord sannolikt kommer att behålla fukt och i vilken grad den behöver hydreras bortom naturligt regn.