Vad är den aggregerade efterfrågekurvan?

Den aggregerade efterfrågekurvan är ett makroekonomiskt begrepp som sammanfattar den totala efterfrågan på alla varor eller tjänster i en ekonomi. Detta koncept fokuserar vanligtvis på färdiga varor, eftersom konsumenterna i första hand köper dessa varor på den ekonomiska marknaden. Aggregerad efterfrågan kan också representera summan av alla individuella efterfrågekurvor, som spelar en integrerad roll i utbuds- och efterfrågansteorin.

Utbud och efterfrågan är en grundläggande ekonomisk teori som försöker hitta jämviktsprispunkten där det totala utbudet av varor och tjänster från producenter kommer att vara lika med konsumenternas totala efterfrågan på varor och tjänster. Detta ekonomiska koncept visas på ett grafiskt rätvinkligt diagram, där den vertikala axeln representerar produktpriser och den horisontella axeln innehåller information om det totala antalet varor eller tjänster som ett företag kommer att sälja vid olika prispunkter. Efterfrågekurvan börjar i det övre vänstra hörnet och sluttar ner till det nedre högra hörnet av diagrammet. Utbudskurvan börjar i grafens övre högra hörn och lutar nedåt mot den nedre vänstra delen av diagrammet. Skärningspunkten representerar en jämviktspunkt. Detta diagram representerar utbud och efterfrågan på mikroekonomisk nivå, eller enstaka produkt.

Den aggregerade efterfrågekurvan hjälper länder att mäta sin bruttonationalprodukt (BNP) genom att använda en beräkning som konsumentprisindex (KPI). Konsumentprisindex är ett genomsnittspris på varor eller tjänster som vanligen används av hushåll. Eftersom den aggregerade efterfrågekurvan representerar en ”genomsnittlig” efterfrågan på alla varor baserat på BNP, är KPI ett genomsnittspris för att representera information på den vertikala axeln av den aggregerade utbuds- och efterfrågangrafen. Kort sagt, KPI beräknar ett vägt genomsnittspris för varor som mat, bostäder, kläder och liknande nödvändiga utgifter. Högre genomsnittspriser för dessa varor kommer att flytta jämviktspunkten högre på den aggregerade efterfrågekurvan, vilket indikerar att färre varor kommer att säljas på den övergripande ekonomiska marknaden.

Snarare än rörelser upp och ner i den aggregerade efterfrågekurvan i förhållande till det genomsnittliga konsumentindexet, kan hela efterfrågekurvan förskjutas åt vänster eller höger på utbuds- och efterfrågediagrammet. Detta inträffar när kundernas preferenser för varor eller tjänster ändras, ersättningsvaror eller tjänster kommer in på marknaden som erbjuder bättre värde för konsumenterna, eller ökningar sker i den totala konsumentinkomsten. Penning- och finanspolitiken kan spela en betydande roll för att förskjuta den aggregerade efterfrågekurvan. Högre skatter och inflation kan flytta hela kurvan åt vänster, vilket minskar den totala efterfrågan i en ekonomi baserad på lägre inkomst. Motsatsen kommer att ske i ljuset av lägre skatter och inflation, vilket kommer att flytta efterfrågekurvan åt höger.