Vad är deduktivt resonemang?

Deduktivt resonemang är en av de två grundläggande formerna av giltigt resonemang. Det börjar med en allmän hypotes eller känt faktum och skapar en specifik slutsats från den generaliseringen. Detta är motsatsen till induktivt resonemang, som innebär att skapa breda generaliseringar från specifika observationer. Grundtanken med deduktivt resonemang är att om något är sant för en klass av saker i allmänhet, gäller denna sanning alla medlemmar i den klassen. En av nycklarna för sunda deduktiva resonemang är alltså att kunna identifiera medlemmar i klassen på rätt sätt, eftersom felaktiga kategoriseringar kommer att resultera i osunda slutsatser.

Sanning och giltighet
För att deduktiva resonemang ska vara sunda måste den ursprungliga hypotesen eller generaliseringen också vara korrekt. En logisk slutledning kan göras från vilken generalisering som helst, även om den inte är sann. Om generaliseringen är felaktig kan den specifika slutsatsen dock vara logisk och giltig men kan fortfarande vara felaktig.

Exempel
Man kan bättre förstå deduktiva resonemang genom att titta på exempel. En generalisering kan vara något som ”Alla getingar har stickers.” Den logiska slutsatsen av ett specifikt fall skulle då vara: ”Det är en geting, så den har en stinger.” Detta är ett giltigt avdrag. Sanningen i avdraget beror dock på om den observerade insekten verkligen är en geting.

Människor använder ofta deduktiva resonemang utan att ens veta om det. Till exempel kan en förälder säga till ett barn, ”Var försiktig med den getingen – den kan sticka dig.” Föräldern säger detta eftersom han eller hon vet att getingar har stickers och därför att den observerade getingen har en sticker och kan sticka barnet.

Induktivt resonemang
Induktivt resonemang skulle fungera i motsatt ordning. Den specifika observationen skulle vara att en viss geting har en stinger. Man skulle då kunna framkalla att alla getingar har stingers. Många vetenskapliga tester går ut på att bevisa om en deduktion eller induktion i själva verket är sant. Att framkalla att alla katter har orange päls eftersom en katt har orange päls, till exempel, skulle lätt kunna motbevisas genom att observera katter som inte har orange päls.

Slutledning
En av de vanligaste och mest användbara formerna av deduktiva resonemang är syllogismen. En syllogism är en specifik form av argument som har tre enkla steg: en huvudpremiss, en mindre premiss och en logisk slutsats. Till exempel kan premissen ”Varje X har egenskapen Y” följas av premissen ”Den här saken är X”, vilket skulle ge slutsatsen ”Denna sak har egenskapen Y.” Det första getingexemplet kan delas upp i huvudpremissen ”Varje geting har en stinger”, den mindre premissen ”Denna insekt är en geting” och slutsatsen ”Denna insekt har en stinger.” Att skapa en syllogism anses vara ett bra sätt för att testa deduktiva resonemang för att säkerställa att det är giltigt.