Hur överklagar jag socialförsäkringen?

De som har nekats invaliditetsersättning av Social Security Administration (SSA) har rätt att överklaga. Att lämna in ett överklagande av socialförsäkringen börjar med en skriftlig begäran om omprövning. Detta meddelande uppmanar SSA att skicka klagandens socialförsäkringsöverklagandepapper, som sedan måste fyllas i och skickas tillbaka. Beroende på resultatet av omprövningen kan ett överklagande eskalera till en utfrågning inför en förvaltningsrättsdomare, en granskning av överklaganderådet eller en stämningsansökan i federal domstol. Den sökande kan företräda sig själv under hela processen eller anlita en advokat som är specialiserad på handikappförmåner.

SSA kommer att tillhandahålla skriftligt meddelande om sitt beslut att godkänna eller neka handikappförmåner efter att en ansökan har lämnats in. Denna information kommer att innehålla motiveringen bakom beslutet och information om hur man överklagar, om så önskas. Ett överklagande av socialförsäkringen inleds när sökanden inte håller med om bedömningen och ber om omprövning. Begäran om omprövning måste lämnas in inom 60 dagar efter mottagandet av SSA:s beslutsbrev. Kontakta det lokala SSA-kontoret för att få omprövningspapperet.

Omprövningspapper bör returneras till SSA omgående. Inkludera specifika skäl till varför handikappersättningen är förtjänt och varför det ursprungliga beslutet ska upphävas. Det är fördelaktigt att tillhandahålla styrkande dokument; information från nyligen genomförda läkarbesök eller medicinska utlåtanden från en ny läkare kan lägga tyngd på målsägandens ärende. En SSA-tjänsteman som inte är inblandad i det ursprungliga beslutet kommer att ompröva ärendet och fatta ett beslut baserat på den information som tillhandahålls.

Om sökanden fortfarande inte håller med om denna beslutsnivå, kan överklagandeprocessen för socialförsäkringen gå vidare till en förhandling inför en förvaltningsrättsdomare. SSA kommer att meddela käranden 20 dagar före förhandlingen om datum, tid och plats. De flesta utfrågningar sker inom 75 miles från den funktionshindrade personens bostad, och SSA uppmuntrar starkt att delta i personliga eller videokonferenser. Båda sidor kan förhöra vittnen, såsom läkare, om informationen i materialet för ansökan om handikappförmåner och överklagande. Domaren kommer att fatta ett beslut baserat på bevisningen och kommer att skicka ett skriftligt meddelande om beslutet.

Överklagandet av socialförsäkringen kan eskalera till en granskning inför SSA:s överklaganderåd. Fullmäktige behandlar alla önskemål om ytterligare prövning, men kan välja att inte pröva ett ärende om det anser att beslutet som fattats hittills är korrekt. Om fullmäktige prövar överklagandet kommer det antingen att pröva ärendet eller skicka det till en annan förvaltningsrättslig domare. Överklagandenämnden kommer att lämna skriftligt besked om eventuella åtgärder.

Det sista steget i ett överklagande av socialförsäkringen är att lämna in en stämningsansökan i federal domstol. En målsägande kan vidta detta steg om han eller hon inte håller med om beslut som fattats under den administrativa prövningen i överklagandeprocessen eller om Överklagandenämnden väljer att inte pröva ärendet. Information om att väcka talan kommer att ingå i besvärsrådets meddelande.

Klaganden kan företräda sig själv under granskningsprocessen eller kan anlita en advokat för att göra det. En advokat kommer vanligtvis att hantera allt pappersarbete, ordna förhörsdatum, företräda käranden vid förhandlingen och alla andra rättsliga förfaranden och samla in nödvändiga styrkande handlingar och vittnen. Advokaten får inte ta ut en avgift för att bistå i ett överklagande av socialförsäkringsärenden utan att först ha fått skriftligt godkännande från SSA. Alternativt kommer SSA att tillhandahålla gratis assistans till dem som vill representera sig själv.